Navn og Formål.

§ 1.
Forenings navn er Kerteminde Erhvervsforening.

Foreningens hjemsted er Kerteminde kommune

Kerteminde Erhvervsforening er virksomhedernes lokale interesseorganisation,
som har til formål at samle og udvikle erhvervslivet i Kerteminde Kommune.


Til opfyldes af formålet skal Kerteminde Erhvervsforening:
– Fremme erhvervslivets vilkår og muligheder i Kerteminde Kommune

– Medvirke til at udvikling og fastholde en kvalificeret, smidig og hurtig Erhvervsservice i kommunen.

– Være en erhvervspolitisk interesseorganisation, der taler erhvervslivets sag

– Være politikernes naturlige, strategiske sparringspartner på erhvervsområdet

– Søge indflydelse på allokering og anvendelse af økonomiske ressourcer på opnåelse af et attraktivt  erhvervsklima i Kerteminde Kommune

– Skabe og facilitere et stærkt fællesskab blandt virksomhederne i Kerteminde Kommune med henblik på at styrke de enkelte medlemmers forretning gennem relationsskabelse, samarbejde og ved gennemførelse af faglige og sociale arrangementer

– At samarbejde og sparre med de erhvervsfaglige servicepartnere, der arbejder med erhvervsfremmende indsatser.

 

Medlemmer.

§ 2.
Alle erhvervsdrivende, både i og uden for kommunen, skal kunne optages som medlemmer i foreningen.
Som medlemmer kan endvidere efter bestyrelsens bestemmelser optages foreninger, herunder centerforeninger og handelsstandsforeninger, samt enkeltpersoner og foreninger, der har tilknytning til erhvervslivet i Kerteminde Kommune, men som ikke er selvstændigt erhvervsdrivende. Såfremt bestyrelsen afslår ansøgning om optagelse i foreningen, vil ansøgeren have ret til at få prøvet sin ansøgning på førstkommende ordinære generalforsamling, herunder de af bestyrelsen fastsatte vilkår for optagelsen.
Medlemmer kan slettes som medlem efter bestyrelsens beslutning, når vedkommende er i mere end 3 måneders restance.
Medlemmer kan opsige deres medlemskab indtil 3 måneder før et regnskabsårs afslutning.

 

Økonomi.

§ 3.
Erhvervsforeningens økonomiske midler fremskaffes primært gennem kontingenter fra medlemmerne.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, som opkræves hvert år i maj måned.
Erhvervsforeningen kan ligeledes søge midler fra Kerteminde Kommune, fonde og lignende til specifikke aktiviteter, der understøtter foreningens formålsparagraf.

 

Struktur og ledelse.

§ 4.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne vælger bestyrelsen, der varetager foreningens ledelse.

§ 5.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges/vælges således:
Den til enhver tid siddende borgmester og den til enhver tid siddende turistchef eller formanden for Fonden for Kerteminde Turistbureau er fødte medlemmer af bestyrelsen.
De til enhver tid siddende 3 formænd for hhv. Handelsstandsforeninger/bycentre i Langeskov, Munkebo og Kerteminde er ligeledes fødte medlemmer af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger af sin midte 4 bestyrelsesmedlemmer, idet det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes så bredt som muligt, således at både turisme, service og produktion er repræsenteret og at der tilstræbes repræsentanter fra varierede størrelse virksomheder.
De af Generalforsamlingens valgte bestyrelsesmedlemmer har hver 2 stemmer, hvor de udpegede medlemmer har hver en stemme.
De 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Repræsentanter udpeget af kommunen kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden vælges blandt de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt antal af bestyrelsesmøder.
Kasserer og sekretær kan vælges uden for bestyrelsen, men har i så fald ikke stemmeret i bestyrelsen.

 

Udvalg.

§ 7.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg.

Medlemmer til udvalgene kan helt eller delvis sammensættes af medlemmer uden for bestyrelsen, idet faste udvalg dog mindst skal have et bestyrelsesmedlem.

Udvalgene fastsætter selv deres arbejdsgang.

En repræsentant fra bestyrelsen har ret til at deltage i udvalgsmøderne.

Der afgives rapport til bestyrelsen om det udførte arbejde.

 

Generalforsamling.

§ 8.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden og/eller ved skrivelse til medlemmerne. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal angives dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen, eller når mindst halvdelen af medlemmerne kræver dette skriftligt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 45 dage efter anmodnings modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ved ordinær generalforsamling.
Ved generalforsamlingen har hvert medlem alene 1 stemme. Kun medlemmer der ikke er i medlemsrestance har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de på generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer, jfr. dog § 12. (Ved kampvalg er der kun én valgrunde).

 

Tegningsregel.

§ 9.
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 øvrigt bestyrelsesmedlem.

 

Hæftelse.

§ 10.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Foreningens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

Regnskabsår og revision.

§ 11.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres inden udgangen af marts måned af den generalforsamlingsvalgte revisor.
Det reviderede årsregnskab kan af medlemmer forlanges forevist i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer og opløsning.

§ 12.
Ændring af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens samlede stemmeantal på en generalforsamling stemmer for opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder en eventuel formue Kerteminde Kommune til brug for erhvervsmæssige formål.
Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling den 06.04.2022